Skip to main content

  Ang Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) ay isang pandaigdigang medikal na organisasyon, na kumikilos para sa kapakanan ng tao.

  Nagdadala kami ng makakasagip-buhay na emergency medical humanitarian aid para sa mga taong apektado ng mga armadong labanan, epidemya, pandemya, mga natural na kalamidad, at pagkakabukod sa pangangalagang pangkalusugan. Basahin ang ilan sa mga isyung tinututukan ng aming medical teams sa higit na 70 bansa. 

  Ang krisis ng mga Rohingya refugee
  Ang krisis ng mga Rohingya refugee
  Inuusig sa Myanmar, namumuhay nang nakapiit sa Bangladesh, biktima ng trafficking at namumuhay bilang mga ilegal na migrante sa Malaysia at sa iba ...
  Lindol sa Türkiye-Syria
  Lindol sa Türkiye-Syria
  Mayroon kaming mga team na gumagamot sa mga pasyente, sumusuporta sa mga ospital, nagpapatakbo ng mga mobile clinic at nagbibigay ng mga relief ite...
  Pagtugon sa Emergency sa Ukraine
  Pagtugon sa Emergency sa Ukraine
  Magbigay ng donasyon upang suportahan ang aming emergency medical response sa mga lugar na tulad ng Ukraine.
  Surgery at Pangangalaga para sa Trauma
  Surgery at Pangangalaga para sa Trauma
  Sa kontekstong humanitarian, ang surgery at pangangalaga para sa trauma ay kadalasang iniuugnay sa armadong labanan. Ang aming mga team ay nagbibig...
  Cholera
  Cholera
  Dumadami ang mga kaso ng cholera. Kasulukuyan kaming tumutugon sa Haiti, Syria at Lebanon.
  Malnutrisyon
  Malnutrisyon
  Ang malnutrisyon ay parang bombang nagbabanta sa buhay ng milyon-milyong tao sa buong mundo.
  Innovation: Nakakasagip ng Buhay
  Innovation: Nakakasagip ng Buhay
  Patuloy tayong sumusubok ng mga bagong pamamaraan upang matiyak ang de-kalidad na paggamot na nakabatay sa ebidensiya para sa ating mga pasyenteng ...
  Pagtulong sa COVID-19 Pandemya
  Pagtulong sa COVID-19 Pandemya
  Mga Natural na Kalamidad
  Mga Natural na Kalamidad
  Reproductive Healthcare
  Reproductive Healthcare
  Nakakahawa, Pero Nagagapi
  Nakakahawa, Pero Nagagapi
  Eto ang mga kailangan ninyong malaman tungkol sa hepatitis c, tigdas, at tuberculosis.
  Mental Health: Ang Nakatagong Emergency
  Mental Health: Ang Nakatagong Emergency
  Ngayon, lalo na sa panahong ito, nabibigyang-pansin na rin ang kahalagahan ng pangangalaga ng ating mga isipan.