Skip to main content
  Legacy

  การทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับองค์การฯ

  เพื่อส่งผ่านความเปลี่ยนแปลง

  การสนับสนุนครั้งนี้จะเป็นหลักประกันว่าความกรุณาและความเอื้อเฟื้อของคุณจะยังคงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้สืบไป

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนเชื่อในโลกที่ไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ โลกซึ่งไม่อาจมีสิ่งใดขวางกั้นความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกซึ่งทุกชีวิตมีค่าเสมอกัน การทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับองค์การฯ เป็นวิธีที่ทรงพลังในการสืบทอดความตั้งมั่นของคุณเพื่อให้ภารกิจทางด้านมนุษยธรรมสามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นหลักประกันว่าความกรุณาและความเอื้อเฟื้อของคุณจะยังคงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้สืบไป 

  ภารกิจขององค์การฯ จำเป็นต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากผู้บริจาค  หากไม่มีผู้สนับสนุนเช่นคุณแล้ว ภารกิจต่างๆ ก็อาจไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้   

  การสนับสนุนจากคุณไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใด ก็สามารถสร้างความแตกต่างที่มีคุณค่าเสมอ 

  ขั้นตอนการบริจาคโดยพินัยกรรม

  กรณีคุณได้ทำพินัยกรรมไว้แล้ว หรือมีความประสงค์ที่จะทำ การเพิ่มชื่อองค์การแพทย์ไร้พรมแดนเข้าไปยังรายชื่อผู้รับมรดกก็เป็นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ในส่วนต่อไปนี้คือรายละเอียดจำเป็นที่ควรระบุไว้ในรายชื่อผู้รับมรดก:  

  • ชื่อนิติบุคคล: Medecins Sans Frontieres (HK) Limited  
  • ที่ตั้งสำนักงาน:  22/F, Pacific Plaza, 410 - 418 Des Voeux Road West, West Point, Hong Kong  
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 475540 

   

  โดยอาจใช้ข้อความตามตัวอย่างดังนี้:  

  "ข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สินของข้าพเจ้า เป็น[เงินจำนวน ____ บาท] / [จำนวนร้อยละ __ ของกองมรดก] ให้แก่ "องค์การแพทย์ไร้พรมแดน" (ชื่อภาษาอังกฤษ "Medecins Sans Frontieres (HK) Limited") ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 22/F, Pacific Plaza, 410 - 418 Des Voeux Road West, West Point ประเทศฮ่องกง เพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศลขององค์การฯ"

  เมื่อมีการทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับองค์การฯ 

  กรุณาแจ้งให้เราทราบด้วยการส่งอีเมลมายัง [email protected] เมื่อได้ระบุชื่อองค์การแพทย์ไร้พรมแดนไว้ในพินัยกรรมเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่ทางองค์การฯ จะได้ส่งคำขอบคุณและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต่อไป

  คำมั่นสัญญาต่อคุณ

  • องค์การฯ ขอให้สัญญาว่าจะจัดการทรัพย์มรดกที่ได้รับมอบอย่างระมัดระวัง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อการสร้างความแตกต่างอย่างสมประโยชน์ 
  • องค์การฯ จะจัดสรรทรัพย์มรดกของคุณส่วนที่ได้รับบริจาคมาเพื่อนำไปใช้ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุด เพื่อให้สามารถดำเนินงานเตรียมพร้อมต่อภัยฉุกเฉินต่างๆ และส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่สำคัญต่อชีวิตต่อไป  
  • องค์การฯ มีพันธกรณีในการจัดสรรเงินทุนอย่างโปร่งใส ทำให้คุณวางใจได้ว่าทรัพย์มรดกของคุณนั้นจะได้รับการจัดการโดยสุจริตและมีความรับผิดชอบอย่างยิ่ง  
  • ความเอื้อเฟื้อจากคุณจะถูกนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยสนับสนุนการดำเนินภารกิจขององค์การฯ ในลักษณะที่เกิดผลอย่างยั่งยืนถาวรแก่ผู้คนในชุมชนต่างๆ ที่ทางองค์การฯ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ

   

  เราขอเรียนย้ำอีกครั้งว่า องค์การฯ จะไม่เพียงแต่เป็นผู้รับการบริจาคทรัพย์มรดกจากคุณ แต่จะมีการนำไปใช้อย่างรอบคอบ ให้เกิดประโยชน์ที่สุด และคำนึงโดยเสมอถึงเป้าประสงค์ด้านมนุษย์ธรรมดังที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน

  ช่องทางติดต่อ 

  หากคุณต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน โปรดส่งอีเมลมายัง [email protected]   

  ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ มา ณ ที่นี้

  TH Legacy

  Stories of helping

  Yemen: A surgeon from Hong Kong in a war trauma surgery hospital
  Yemen: A surgeon from Hong Kong in a war trauma surgery hospital
  Mocha is an ancient port city on the Red Sea. It’s near the conflict front line, so around 80% of our surgery cases are trauma related, such as gunsho...
  Joy in helping others
  Joy in helping others
  Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) nurse Eliza Chang’s greatest joy in life comes from helping others.
  Follow where your heart leads
  Follow where your heart leads
  Dr. Francisco Raul Salvador is one of Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (MSF) seasoned field workers. He was in Marawi as the medical...