Skip to main content

  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริจาค (FAQs)

  ดูข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาค

  ใครคือผู้สนับสนุนขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน มาจากการระดมเงินบริจาคทางภาคเอกชนซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือบุคคลดังเช่นคุณ  การสนับสนุนทางภาคเอกชนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์การฯ สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ อย่างเป็นเอกเทศและทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ทันทีเมื่อมีอุบัติภัยฉุกเฉินที่ไม่อาจประวิงเวลาได้ โดยที่บ่อยครั้งเกิดขึ้นในประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่เป็นที่สนใจในสายตาโลก  อ่านเพิ่มเติม: เหตุผลว่าทำไมผู้สนับสนุนจึงเลือกบริจาคให้ทางองค์การฯ   

  นอกจากนี้ทางองค์การฯ ยังรับการสนับสนุนจากนิติบุคคลเอกชนอีกด้วย คลิกที่นี่ เพื่อไปยังรายละเอียดโอกาสในการสร้างความร่วมมือระดับองค์กร

  องค์การฯ รับการสนับสนุนจากนิติบุคคลเป็นการทั่วไป เว้นแต่นิติบุคคลที่ประกอบกิจการโดยมีรายได้หลักมาจากการผลิตและ/หรือจำหน่ายสินค้าในบางอุตสาหกรรมที่อาจถือได้ว่าขัดกับเป้าหมายหมายของการปฏิบัติภารกิจมนุษยธรรมด้านการแพทย์ หรืออาจทำให้การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมของเราต้องดำเนินไปอย่างมีข้อจำกัด อันได้แก่อุตสาหกรรมดังต่อไปนี้

  • อุตสาหกรรมยาสูบ 
  • อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เช่น อาวุธสงคราม 
  • อุตสาหกรรมยา (ได้แก่ ยารักษาโรค เครื่องมือแพทย์ อาหารโภชนบำบัด วัสดุอุปกรณ์ในการวินิจฉัยโรคหรือในทางเทคนิคชีวภาพ และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง) 
  • อุตสาหกรรมในเชิงสกัด (ได้แก่ การทำเหมืองแร่ การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ หรือกิจการที่แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะอื่นๆ)

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฎิเสธการบริจาคจากนิติบุคคลที่ประกอบกิจการดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการรับบริจาค

  การสนับสนุนองค์การแพทย์ไร้พรมแดนจะเป็นการช่วยอย่างไรบ้าง

  เราเป็นองค์การที่ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ล้วนมาจากการบริจาค การสนับสนุนจากคุณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนจะสามารถให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้คนนับล้านทั่วโลก ภารกิจของเรามีทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ โรคระบาด การถูกตัดขาดจากบริการสาธารณสุข และภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยจากการกระทำของมนุษย์ โดยการที่เงินทุนขององค์การฯ มาจากการบริจาค จึงทำให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงานและมีความพร้อมเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปได้อย่างได้รวดเร็วที่สุดในยามคับขัน

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนมีการจัดสรรเงินบริจาคอย่างไร

  ในปัจจุบัน องค์การแพทย์ไร้พรมแดนจัดสรรเงินบริจาคเป็นอย่างน้อยร้อยละ 80 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจ  ซึ่งหมายความว่า ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำนวนเงินที่ได้รับบริจาคทุกบาททุกสตางค์ จะถูกนำไปใช้ในการดำเนินงานภาคสนามที่ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ทั่วโลก ในขณะที่ประมาณร้อยละ 5 ถูกใช้ในการบริหารจัดการและส่วนที่เหลือใช้ในกิจกรรมระดมทุน

  ในรายงานการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Report) จะมีรายละเอียดการใช้จ่ายแยกตามแต่ละภูมิภาคและมีการแยกย่อยรายการค่าใช้จ่ายและการจัดสรรเงินทุนในทุกประเทศที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนมีการดำเนินกิจการหลักกอยู่ในแต่ละปี

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนมีบัญชีธนาคารเพื่อการรับบริจาคจากต่างประเทศหรือไม่

  คุณสามารถบริจาคโดยวิธีโอนเงินระหว่างประเทศ (T/T) เป็นสกุลเงิน HKD หรือ USD มายังบัญชีธนาคารขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนในฮ่องกง 

  ธนาคาร:  Shanghai Commercial Bank Limited  

  ชื่อบัญชี:  Medecins Sans Frontieres (HK) Limited 

  เลขที่บัญชี:  025-328-24-28203-3 (สกุลเงิน HKD) 

         025-328-28-32965-4 (สกุลเงิน USD) 

  SWIFT Code:  SCBKHKHHXXX 

  ที่ตั้งสาขาธนาคาร: Shanghai Commercial Bank Tower, 12 Queen´s Road Central, Hong Kong 

   

  *หมายเหตุ: อาจมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ  การออกใบเสร็จรับเงินจะระบุจำนวนเงินตามที่ทางองค์การฯ ได้รับจริง หลังถูกหักค่าธรรมเนียมแล้ว  โปรดสอบถามรายละเอียดจากธนาคารที่คุณใช้บริการ   

   

  กรณีต้องการรับใบเสร็จรับเงินแบบเต็ม กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินระหว่างประเทศ (T/T instruction) และแบบฟอร์มการบริจาค  โดยทางไปรษณีย์มายัง 22/F, Pacific Plaza, 410-418 Des Voeux Road West, Sai Wan, Hong Kong  หรือทางโทรสารหมายเลข (852) 2304 6081  หรือทางอีเมล์ [email protected] 

  ใครคือ "พาร์ทเนอร์ภาคสนามขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน”

  "พาร์ทเนอร์ภาคสนามขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน" คือ ผู้ที่เลือกบริจาคแบบรายเดือน ซึ่งจะทำให้เราสามารถดำเนินภารกิจบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติภัยฉุกเฉินต่าง ๆ และยังทำให้สามารถวางแผนในการปฏิบัติภารกิจในระยะยาวได้อีกด้วย นอกจากนี้การบริจาคแบบรายเดือนยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเนื่องจากขั้นตอนการจัดทำเอกสารในลักษณะนี้มีความเรียบง่ายกว่ามาก ดังนั้น การเป็นพาร์ทเนอร์ภาคสนามขององค์การฯ จึงเป็นการเพิ่มแรงสนับสนุนในภารกิจการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น คลิกที่นี่ เพื่อไปยังรายละเอียดการบริจาคแบบรายเดือน

  หากใช้บัตรเครดิตในการบริจาค จะมีค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่มเติมหรือไม่

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตทุกประเภท   ผู้บริจาคจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติมอีก  

    

  * องค์การแพทย์ไร้พรมแดน เป็นองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง  กรณีการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ อาจมีค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินจากการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศ ซึ่งเรียกเก็บเพิ่มเติมโดยธนาคารผู้ออกบัตร  โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารผู้ออกบัตร

  ในการบริจาคแบบรายเดือน จะมีการทำรายการอัตโนมัติเมื่อใด

  การบริจาคแบบรายเดือนด้วยบัตรเครดิต จะมีการทำรายการประมาณวันที่ 15 ของแต่ละเดือนโดยอัตโนมัติ

  จะทราบได้อย่างไร ว่ามีการทำรายการบริจาคแบบรายเดือนครั้งแรกสำเร็จแล้ว

  คุณจะได้รับใบสำคัญรับเงินบริจาคโดยทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล์ ซึ่งจะระบุวันที่หักเงินเมื่อบริจาคแบบรายเดือน

  มีการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคให้หรือไม่

  ทางองค์การแพทย์ไร้พรมแดนสามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้สำหรับการบริจาคเป็นเงินจำนวนตั้งแต่ HKD 100.- เป็นต้นไป (สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้เฉพาะในฮ่องกงเท่านั้น)   

  การบริจาคแบบเป็นรายครั้งนั้น จะมีการจัดส่งใบเสร็จภายใน 15 วันทำการโดยประมาณ นับตั้งแต่วันที่บริจาค   

  ส่วนการบริจาคแบบรายเดือน องค์การ ฯ จะออกใบเสร็จให้ภายหลังสิ้นสุดปีงบการเงินนั้น ๆ โดยรวมยอดเงินที่บริจาคตลอดทั้งปี 

  การระบุชื่อผู้บริจาค จำเป็นต้องเหมือนกันกับชื่อบัญชีที่ทำธุรกรรมการบริจาคหรือไม่

  ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน  โดยใบเสร็จรับเงินบริจาคจะออกให้ในชื่อที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการบริจาค  แต่หากคุณต้องการระบุรายละเอียดเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น โปรดขอความยินยอมให้ใช้ข้อมูลจากบุคคลนั้นก่อน 

  สามารถบริจาคโดยระบุประเทศหรือโครงการใด ๆ ได้หรือไม่

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดน เคารพจุดประสงค์ของผู้สนับสนุนซึ่งอาจต้องการให้ความช่วยเหลือประเทศหรือโครงการเป็นการเฉพาะ แม้ว่าในบางกรณีจะสามารถกำหนดวัตถุประสงค์การนำเงินบริจาคไปใช้ในประเทศหรือตามโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันได้ แต่ทางองค์การฯ ใคร่ขอความกรุณาไม่ระบุหรือจำกัดในส่วนนี้ ซึ่งจะทำให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้กับสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุดในขณะนั้นได้นั่นเอง

  จะเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่บริจาคแบบรายเดือนได้อย่างไร

  กรุณาแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมลมายัง [email protected] โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุลและที่อยู่ของคุณ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน(และเลขประจำตัวผู้บริจาค หากมี)

  จะแก้ไขข้อมูลติดต่อของฉันได้อย่างไร

  กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้หรือแจ้งทางอีเมล [email protected] 

  จะทราบข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากองค์การแพทย์ไร้พรมแดนได้จากช่องทางใด

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนยินดีที่จะรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานต่างๆ รวมไปถึงการนำเงินบริจาคไปใช้ในการรักษาชีวิตผู้คนอย่างไร  คลิกที่นี่ หากประสงค์รับข่าวสารทางอีเมล โดยทางองค์การฯ จะแจ้งความคืบหน้าล่าสุดให้คุณทราบอย่างสม่ำเสมอ