Skip to main content

  ร่วมงานกับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF)

  บุคลากรที่เราต้องการ

  ทีมงานภาคสนามขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) เป็นเครือข่ายอันกว้างขวางประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ บุคลากรทางการแพทย์จากทั่วโลก รวมทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  อาชีพทางการแพทย์และอาชีพที่เกี่ยวข้อง

  ทีมแพทย์ขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ผดุงครรภ์ และผู้ชำนาญพิเศษด้านเวชกรรม รวมทั้งตำแหน่งอื่นๆ เป้าหมายโดยรวมของเราคือการลดอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยโดยการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประชากรกลุ่มเปราะบางในโครงการของเราทั่วโลก เราให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขมูลฐาน การผ่าตัด สุขภาพจิต สุขภาพผู้หญิงและเด็ก การระบาดของโรคและอื่นๆ

  MSF operating theater staff members after a successful surgery at DHQ Hospital in Timergara, KP, Pakistan on 10th December 202 @ Khaula Jamil

  Pakistan in Dec 2020. © Khaula Jamil

  Ryuichi Takigami, surgeon (left), inside the OT, during a surgery on a child. Agnes Varraine-Leca/MSF

  In Hodeidah, Yemen © Agnes Varraine-Leca/MSF

  MSF OT nurse, Anwar Saleem, puts on surgical gloves in preparation for a C-section inside the operation theatre managed by MSF at the DHQ Hospital in Timergara, KP, Pakistan on 10th December 2020.

  DHQ Hospital in Timergara, KP, Pakistan. © Khaula Jamil

  วิสัญญีแพทย์

  วิสัญญีแพทย์มีความจำเป็นสำหรับโครงการผ่าตัดที่เพิ่มขึ้นที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) จัดตั้งขึ้นทั่วโลก ด้วยกำลังคนในขณะนี้ คุณต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานด้วยทรัพยากรที่มีจำกัด และเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ซึ่งอาจมีตั้งแต่ผู้บาดเจ็บไปจนถึงผู้หญิงที่ต้องผ่าตัดคลอดฉุกเฉิน

  นอกเหนือจากงานในห้องผ่าตัด ความรับผิดชอบของคุณยังรวมถึงการประเมินก่อนการผ่าตัดกับการกู้ชีพ และความช่วยเหลือหลังผ่าตัด นอกจากนี้คุณยังจะมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในประเทศที่ทำงานในห้องพักฟื้นและหอผู้ป่วย

  คุณสมบัติ

  ●    วุฒิตรงสายและใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุ
  ●    ผ่านการฝึกอบรม ความชำนาญ สาขาวิสัญญีวิทยา ครบถ้วนตามหลักสูตร
  ●    มีประสบการณ์ในการกำกับดูแล จัดการ และฝึกอบรมผู้อื่นในด้านกุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์ และการให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับผู้บาดเจ็บ และ/หรือการให้ยาระงับความรู้สึกแบบแยกตัว (เช่น เคตามีน)
  ●    มีประสบการณ์สูงด้านการฉีดยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่เข้าช่องน้ำไขสันหลัง
  ●    ปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 1 เดือน

  ศัลยแพทย์

  ในฐานะศัลยแพทย์ที่ทำงานให้กับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) คุณอาจเป็นส่วนหนึ่งของทีมฉุกเฉินที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บเนื่องจากความขัดแย้งกันด้วยอาวุธหรือภัยธรรมชาติ หรือคุณอาจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผ่าตัดระยะยาวด้วยการให้การรักษาพยาบาลแก่ชุมชนที่ปราศจากระบบสาธารณสุขที่ใช้งานได้ ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด ความรับผิดชอบของคุณรวมถึงศัลยกรรม (ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมออร์โทพีดิกส์ ศัลยกรรมอุบัติเหตุ และอาจมี
  ศัลยกรรมพลาสติกด้วยขึ้นอยู่กับบริบทของโครงการ) การประเมินความต้องการด้านศัลยกรรม และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

  คุณสมบัติ

  ●    มีความสามารถในการผ่าตัดทั่วไป รวมทั้งกุมารเวชศาสตร์และการผ่าตัดคลอด
  ●    มีประสบการณ์บางส่วนด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และศัลยกรรมออร์โทพีดิกส์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษมีวุฒิตรงสายและใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุ
  ●    ผ่านการฝึกอบรม ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ ครบถ้วนตามหลักสูตร
  ●    ปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 1 เดือน

  แพทย์

  ในฐานะแพทย์ที่ทำงานให้กับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) คุณอาจต้องรับมือกับโรคหัดหรือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบระบาด ประเมินความต้องการทางการแพทย์หลังเกิดภัยธรรมชาติ รักษาผู้รอดชีวิตจากความขัดแย้งกันด้วยอาวุธและโรคระบาด หรือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ หรือวัณโรค

  คุณสมบัติ

  ●    เป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 2 ปีหลังจากขึ้นทะเบียน
  ●    มีประสบการณ์ทางคลินิกในปัจจุบันหรือไม่นานมานี้ในด้านต่างๆ เช่น สาธารณสุข สูติศาสตร์/นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ โภชนาการ ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ทั่วไป วิสัญญีวิทยา ไอซียู หรือศัลยกรรมเล็ก 
  ●    มีประสบการณ์การบริหารและการกำกับดูแล
  ●    ปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 9 เดือน

  สิ่งที่พิจารณาเป็นพิเศษ

  ●    การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ สุขภาพผู้ลี้ภัย โรคติดเชื้อ หรือเวชศาสตร์เขตร้อน
  ●    ประกาศนียบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ไม่จำเป็นต้องเสร็จสิ้นการฝึกอบรมเฉพาะทางก่อนยื่นใบสมัคร อย่างไรก็ดี MSF มีความต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นพิเศษ 
  ●    ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

  Alexandra Irene Adline, MSF doctor from Indonesia, Hangha Hospital, Kenema District, Sierra Leone

  อเล็กซานดร้า ไอรีน แอดไลน์ แพทย์ของ MSF ที่มาจากอินโดนีเซียและประจำอยู่ในโรงพยาบาลแฮงกา เขตเคเนมา เซียร์ราลีโอน @ Peter Bräunig

  แพทย์ฉุกเฉิน

  ในฐานะแพทย์ฉุกเฉินที่ทำงานให้กับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) คุณจะต้องให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินหลังเกิดภัยธรรมชาติ รักษาผู้รอดชีวิตจากความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ หรือฝึกอบรมทีมงานท้องถิ่นเพื่อรับมือกับอุบัติภัยหมู่

  คุณสมบัติ

  ●    เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ได้รับการรับรอง
  ●    เป็นแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินอย่างน้อย 3 ปี
  ●    เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่น (เช่น แพทย์เฉพาะทางผู้ป่วยหนัก วิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์ ฯลฯ)
  ●    เป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานในระดับผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  ●    มีความรู้ด้านจัดการกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน การบาดเจ็บ การกู้ชีพ การบาดเจ็บหลายระบบ การดูแลผู้ป่วยหลายรายพร้อมกัน การจัดกระดูกจากการแตกหัก/การเข้าเฝือก อุบัติภัยหมู่ ฯลฯ
  ●    มีความสามารถในการกำกับดูแลแผนกฉุกเฉิน
  ●    ปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 9 เดือน

  สูติแพทย์/นรีแพทย์ 

  ในฐานะสูติแพทย์/นรีแพทย์ (OB/GYN) ขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) คุณจะได้ทำงานในหนึ่ง จากหลายโครงการของเราที่มุ่งเน้นด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ สูติแพทย์/นรีแพทย์จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหัวหน้าผดุงครรภ์ คุณจะได้ทำการผ่าตัดด้าน OB/GYN ทั้งแบบฉุกเฉินและตามแผน จัดการภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ เช่น การช่วยคลอดโดยอาศัยเครื่องมือ จัดการการติดตามหลังการผ่าตัดร่วมกับวิสัญญีแพทย์ รวมทั้งฝึกอบรมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผ่าตัดและผดุงครรภ์ คุณจะได้ใช้ทักษะทางคลินิกและความมีไหวพริบเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ทำงานของเราอาจพังทลายไปแล้ว ในฐานะผู้ให้คำแนะนำหลักด้านภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ คุณต้องพร้อมรับโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดระยะเวลาที่ทำงาน

  คุณสมบัติ

  ●    สูตินรีแพทย์/นรีแพทย์ที่ได้รับการรับรอง
  ●    มีประสบการณ์ภาคปฏิบัติในปัจจุบันหรือไม่นานมานี้
  ●    สามารถใช้อุปกรณ์อัลตราโซนิก
  ●    มีประสบการณ์ในการกำกับดูแลและฝึกอบรมผู้อื่น
  ●    สามารถฝึกอบรมและสอนงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ 
  ●    ปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 3 เดือน

  กุมารแพทย์

  ในฐานะกุมารแพทย์ที่ทำงานให้กับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) คุณอาจต้องรับมือกับโรคหัดหรือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบระบาด จัดการดูแลทารกแรกเกิดที่ป่วยหนักในโรงพยาบาล รับมือกับความต้องการของเด็กที่ป่วย บาดเจ็บ หรือขาดสารอาหาร หรือทำงานกับครอบครัวผู้พลัดถิ่นในค่ายผู้ลี้ภัย

  คุณสมบัติ

  ●    มีประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 5 ปี
  ●    มีประสบการณ์ทางคลินิกอย่างน้อยสามปีในสาขากุมารเวชศาสตร์*
  ●    ปฏิบัติงานได้ 6 – 9 เดือน หรือมากกว่านั้น

  สิ่งที่พิจารณาเป็นพิเศษ

  ●    ประสบการณ์ทางคลินิกเพิ่มเติมในสาขาต่างๆ เช่น สูติศาสตร์/นรีเวชวิทยา โภชนาการ ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเชื้อ สาธารณสุข อายุรศาสตร์ทั่วไป วิสัญญีวิทยา ไอซียู หรือการผ่าตัดเล็ก
  ●    การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาสาธารณสุขระหว่างประเทศ สุขภาพผู้ลี้ภัย โรคติดเชื้อ หรือเวชศาสตร์เขตร้อน

  MSF's pediatrician, Carola Buscemi, examines an Afghan boy. C - Anna Pantelia

  © Anna Pantelia/MSF

  นักระบาดวิทยา

  นักระบาดวิทยากับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) ปกติจะทำงานในสามด้าน ได้แก่ การรับมือ/การควบคุมการระบาด การสำรวจและการวิจัย
  คุณอาจถูกขอให้จัดตั้งระบบเฝ้าระวังการระบาดของอหิวาตกโรคหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ทำสำรวจอัตราการเสียชีวิต หรือออกแบบและใช้แผนการติดตามและประเมินผลสำหรับโรคเป้าหมาย

  คุณสมบัติ

  ●    จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาระบาดวิทยา และ/หรือปริญญาโท สาขาการควบคุมโรคติดเชื้อ และ/หรือปริญญาโท สาขาสาธารณสุขที่เน้นด้านระบาดวิทยา
  ●    มีทักษะภาคปฏิบัติพร้อมผลงานด้านการออกแบบ การใช้งาน และการประเมินผลการสำรวจ และด้านระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
  ●    มีความรู้และความสามารถในการจัดตั้งระบบเฝ้าระวัง การฝึกอบรม การวางแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับการรณรงค์ และการแก้ปัญหาการระบาดและโภชนาการอื่นๆ
  ●    มีประสบการณ์ใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
  ●    มีประสบการณ์การทำงานนอกประเทศบ้านเกิด (ในประเทศกำลังพัฒนาก็จะดีมาก)

  สิ่งที่พิจารณาเป็นพิเศษ

  ●    คุ้นเคยกับโรคเขตร้อนและโรคติดเชื้อ
  ●    มีประสบการณ์ในการรับมือฉุกเฉินกับการระบาด
  ●    มีประสบการณ์มาก่อนเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์หรือมีความสนใจในการวิจัย

  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

  ในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ คุณจะต้องประเมิน กำหนด ดำเนินการ และกำกับดูแลกิจกรรมขององค์กรส่งเสริมสุขภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน (HPCE) ทั้งหมดในพื้นที่โครงการ กิจกรรมเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความรู้ของชุมชนเกี่ยวกับ (ความเสี่ยง) สุขภาพ ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านสุขภาพในปัจจุบัน เผยแพร่บริการของเรา และสนับสนุนกิจกรรมเชิงป้องกันด้วยความร่วมมือของชุมชน

  สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้จากกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่จะเชื่อมโยงโครงการกับประชากรเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็เคารพวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติของชุมชนที่แตกต่างกันเพื่อใช้ข้อมูล การสอน และกลยุทธ์การสื่อสารของเราให้เหมาะสมที่สุด คุณต้องวิเคราะห์วัฒนธรรม ประเพณี และความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพในท้องถิ่น เพื่อช่วยทำแผนที่ทางสังคมและวางแนวปฏิบัติด้านสุขภาพที่มีประสิทธิผล ในขณะเดียวกันก็สร้างความเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมทางการแพทย์ของเราอย่างเหนียวแน่น ความรับผิดชอบยังรวมถึงการพัฒนาและปรับใช้สื่อส่งเสริมสุขภาพตามการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง ความเพียงพอและความเข้าใจ เนื่องจากนี่เป็นบทบาทด้านการกำกับดูแล องค์ประกอบที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผล และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ (ท้องถิ่น)

  คุณสมบัติ

  ●    จบปริญญาโท สาขาการส่งเสริมสุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ●    มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีในบทบาทที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ
  ●    มีประสบการณ์ภาคสนามด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนาหรือกับประชากรกลุ่มเปราะบางและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  ●    ปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 9 เดือน

  สิ่งที่พิจารณาเป็นพิเศษ

  ●    มีประสบการณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ถ้าเป็นในประเทศกำลังพัฒนายิ่งดี
  ●    คุ้นเคยกับโรคเขตร้อน/โรคติดเชื้อ
  ●    มีทักษะภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอาหรับ

  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


  ในฐานะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทำงานให้กับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) คุณจะได้ใช้ทักษะการแก้ปัญหาและความสามารถในการปรับตัว อย่างสม่ำเสมอ บริบทที่คุณทำงานอาจรวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคให้ใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจเสมหะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการรักษาวัณโรค หรือช่วยจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากอากาศโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีแบบตะวันตกที่มักใช้กัน เช่น ตู้ปลอดเชื้อ

  คุณจะต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการวัสดุสิ่งของที่ติดเชื้อสูงในชนบทและสถานที่ปกติทั่วไป และจะต้องรับผิดชอบเรื่องการควบคุมคุณภาพและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคภายใต้ความรับผิดชอบของคุณ

  คุณสมบัติ

  ●    จบปริญญาหรืออนุปริญญา สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือจุลชีววิทยากับปรสิตวิทยาประยุกต์และวิทยาแบคทีเรีย
  ●    มีประสบการณ์ด้านการเก็บตัวอย่าง (เลือด เสมหะ อุจจาระ)
  ●    มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และวิธีการควบคุมคุณภาพการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

  สิ่งที่พิจารณาเป็นพิเศษ

  ●    มีความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยาและโรคเขตร้อน (เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสวิทยา วัณโรค ธนาคารเลือด ไข้มาลาเรีย เอชไอวี คาลาอาซาร์)
  ●    มีประสบการณ์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับห้องปฏิบัติการและทำสำรวจ

  A mobile clinic visited Macanip village in Jaro (northern Leyte province) today. Florian Lems/MSF In total, 116 patients were treated, mainly for respiratory tract infections, diarrhea, skin infections and chronic diseases.

  © Florian Lems/MSF

  ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

  ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต คุณจะมีบทบาทสำคัญในโครงการต่างๆ ขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) ในบริบทของเหตุฉุกเฉินและโปรแกรมระยะยาว ในภาคสนามคุณอาจจะต้องช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงทางเพศ ทุกข์ทรมานจากผลของความขัดแย้ง การระบาด/โรคระบาด หรือผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

  ประสบการณ์ในโปรแกรมช่วยเหลือคนจาก โรคความเครียดหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) และโปรแกรมเกี่ยวกับ เหตุสะเทือนขวัญนั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก เช่นเดียวกับประสบการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิตขั้นรุนแรง  

   

  นักจิตวิทยา/ที่ปรึกษา

  ●    จบปริญญาโท สาขาจิตวิทยาคลินิกหรือจิตวิทยาให้คำปรึกษา และมีประสบการณ์ทางคลินิกอย่างน้อย 2 ปีหลังสำเร็จการศึกษาด้านการทำจิตบำบัดเฉพาะตัว
  ●    มีประสบการณ์การกำกับดูแลและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คลินิกด้านสุขภาพจิตคนอื่นๆ จะดีมาก
  ●    เคยทำงานกับนักแปลและ/หรือมีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อม ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะเป็นประโยชน์

  จิตแพทย์

  ●    จิตแพทย์ที่ได้รับเลือกสำหรับงานภาคสนามโดยปกติจะต้องทำทั้งดูแลผู้ป่วยรายบุคคล และกำกับดูแล รวมถึงฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คลินิกที่ไม่มีประสบการณ์
  ●    จิตแพทย์จะรักษาผู้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่ในสถานพยาบาลผู้ป่วยนอก
  ●    มีประสบการณ์ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นจะดีมาก
  ●    เราใช้ระเบียบปฏิบัติที่ผ่านการรับรองขององค์การอนามัยโลก (WHO) และจิตแพทย์ควรเต็มใจทำงานเป็นทีมในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรจำกัด
  ●    ผ่านการฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญในสาขาจิตเวชศาสตร์ย่างน้อย 3 ปี และในสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่อย่างน้อย 2 ปี

  นักสังคมสงเคราะห์

  ●    นักสังคมสงเคราะห์ใน MSF จะต้องมีวุฒิระดับปริญญาโท สาขาสังคมสงเคราะห์คลินิก และ ประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาด้านสุขภาพจิตทางคลินิก อย่างน้อย 2 ปีหลังสำเร็จการศึกษา รวมถึงประสบการณ์ที่กว้างขวางด้านการให้คำปรึกษารายบุคคล และ/หรือแบบครอบครัว/กลุ่ม
  ●    ประสบการณ์การจัดการเคสทางคลินิกเป็นสิ่งที่พิจารณาเป็นพิเศษเช่นเดียวกับประสบการณ์ในการกำกับดูแลการให้คำปรึกษาทางคลินิก การฝึกอบรม ถ้ามีประสบการณ์ในการบริหารทีมคลินิกจะดีมาก

  พยาบาลสุขภาพจิต

  ●    พยาบาลคลินิกที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีด้านจิตเวชศาสตร์คลินิกโดยเฉพาะในสถานพยาบาลผู้ป่วยนอก อาจได้รับการพิจารณาให้ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
  ●    ต้องมีประสบการณ์และการฝึกอบรมที่กว้างขวางในการให้คำปรึกษา
  ●    มีประสบการณ์ในการจัดการเคสทางคลินิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคสผู้ป่วยทางจิตขั้นรุนแรงจะดีมาก
  ●    มีประสบการณ์ในการกำกับดูแล ฝึกอบรม และบริหารจัดการเจ้าหน้าที่คลินิกคนอื่นๆ

  พยาบาลผดุงครรภ์

  ในฐานะ พยาบาลผดุงครรภ์ที่ทำงานให้กับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) คุณต้องใช้ความสามารถของคุณในการดูแลผู้หญิงที่มีความเสี่ยงและการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน อยู่เสมอ ประสบการณ์ของคุณด้านการทำคลอดทั้งแบบซับซ้อนและแบบปกติเป็นสิ่งสำคัญ

  เนื่องจากความมุ่งมั่นส่วนหนึ่งของเราคือการลดอัตราการเสียชีวิต การเจ็บป่วย และความทุกข์ทรมาน บทบาทของคุณอาจแตกต่างกันไป มีตั้งแต่การจัดตั้งแผนกอนามัยแม่และเด็กไปจนถึงคลินิกเล็กๆ ในชนบท การสร้างโปรแกรมเพื่อรับมือกับความรุนแรงทางเพศในกลุ่มผู้ลี้ภัย และการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลในเมือง นอกจากนี้บทบาทของคุณยังรวมถึงการทำให้คนเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

  การเข้าถึงชุมชนเป็นส่วนสำคัญของ โครงการดูแลหญิงตั้งครรภ์ของเรา การทำความเข้าใจว่าหมอตำแยทำงานอย่างไร และการสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลกับพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาโครงการของเราและการเป็นที่ยอมรับจากชุมชนที่เข้าไปช่วย

  คุณสมบัติ

  ●    มีประสบการณ์เป็น พยาบาลผดุงครรภ์อย่างน้อย 2 ปี
  ●    มีประสบการณ์ในการดูแลก่อนและหลังคลอด ตลอดจนการทำคลอดและการดูแลทารกแรกเกิด
  ●    มีประสบการณ์ในการจัดการการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงและการคลอดที่ซับซ้อน
  ●    มีประสบการณ์ด้านการวางแผนครอบครัวและการดูแลอนามัยแม่และเด็ก
  ●    เต็มใจให้บริการการดูแลตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิง
  ●    ปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 6 เดือน

  สิ่งที่พิจารณาเป็นพิเศษ

  ●    มีประสบการณ์หรือศึกษาด้านเวชศาสตร์เขตร้อน สุขภาพผู้ลี้ภัย หรือสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  ●    มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์

  Heidi Woods Lehnen is MSF’s medical activity manager in the Marib project. She is following up on of Taqwa Muhammad, a 3-month-old girl, and this is the second time she returns to the mobile clinic in the Hygiene Fund area. Nuha Haider

  © Nuha Haider/MSF

  Marina the MSF Midwife on board the Ocean Viking performs an ultrasound on a 9 month pregnant woman. Hannah Wallace Bowman/MSF

  © Hannah Wallace Bowman/MSF

  MSF's pediatrician, Carola Buscemi, examines a pair of 3 month old twins from Afghanistan. C- Anna Pantelia/MSF

  © Anna Pantelia/MSF

  พยาบาล

  ในฐานะพยาบาลที่ทำงานให้กับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) คุณจะได้ใช้ทักษะการฝึกอบรมและการกำกับดูแลอย่างเต็มที่ บริบทที่คุณทำงานอาจแตกต่างกันไป ตั้งแต่มีส่วนร่วมจัดการฉีดวัคซีนให้คนจำนวนมากสำหรับโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การจัดการโปรแกรมอนามัยแม่และเด็ก หรือการคัดแยกรักษาผู้พลัดถิ่นที่หนีความขัดแย้งและหลั่งไหลเข้ามา

  คุณจะได้ใช้ความเชี่ยวชาญที่มีในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยการยกระดับทักษะของพวกเขา ในทางกลับกันพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ท้องถิ่นเองก็เป็น “ผู้มีประสบการณ์” ในการจัดการโรคเขตร้อนที่คุณอาจไม่เคยรับมือมาก่อน

  พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ โรคเขตร้อน การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การพยาบาลในห้องผ่าตัด การ สร้างภูมิคุ้มกัน สาธารณสุข และการฝึกอบรม จะเป็นประโยชน์กับงานของเรา

  คุณสมบัติ
  • เป็นพยาบาลที่มีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนโดยมีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
  • มีประสบการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโดยตรง
  • มีประสบการณ์ในการกำกับดูแล ฝึกอบรม และจัดการผู้อื่น
  • ผ่านการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน โรคติดเชื้อ (วัณโรค และเอชไอวี/เอดส์) หรือสาธารณสุข
  • การศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อไปนี้: สุขภาพผู้ลี้ภัย สาธารณสุขระหว่างประเทศ โรคติดเชื้อ การพยาบาลเขตร้อน หรือประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในประเทศกำลังพัฒนาและ/หรือชุมชนพื้นเมือง
  • ปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 9 เดือน
  สิ่งที่พิจารณาเป็นพิเศษ

  ●    มีประสบการณ์การบริหารจัดการระดับสูง (เช่น ผู้อำนวยการพยาบาลคลินิก ผู้จัดการฝ่ายบริการ)
  ●    มีประสบการณ์การสอนทางคลินิกและ/หรือการฝึกอบรม
  ●    มีทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศส

  พยาบาลห้องผ่าตัด

  พยาบาลห้องผ่าตัดของเรามักจะทำงานร่วมกับทีมฉุกเฉินเพื่อให้การดูแลรักษาแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ หรือคุณอาจเข้าร่วมทีมที่ให้การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดซึ่งใช้เวลานานกว่าแก่ชุมชนที่เข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพที่ใช้งานได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ที่ใด โปรดเตรียมพร้อมสำหรับข้อเท็จจริงที่ว่าอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยและสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องผ่าตัดจะมีจำกัด แม้แต่เครื่องเอกซเรย์ก็อาจจะไม่มี

  ในฐานะพยาบาลห้องผ่าตัดที่ทำงานให้กับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) คุณจะต้องจัดการห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น และทีมฆ่าเชื้อ คุณต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ หัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล และทีมโลจิสติกส์

  หากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้ทักษะของคุณ เราอาจขอให้คุณไปตามจุดต่างๆ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่นาน นอกจากนี้คุณอาจถูกเรียกตัวได้ตลอด 24 ชั่วโมงในขณะที่ทำงานภาคสนาม อย่างไรก็ตามเราเปิดโอกาสให้พยาบาลห้องผ่าตัดเลือกทำงานที่สั้นกว่าปกติด้วย

  คุณสมบัติ

  ●    มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านศัลยกรรมทั่วไป อาการบาดเจ็บ ออร์โทพีดิกส์ และ/หรือสูติศาสตร์
  ●    คุ้นเคยกับกระบวนการฆ่าเชื้อและสุขอนามัยในห้องผ่าตัด 
  ●    มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน้าที่ในห้องผ่าตัดทั้งหมด (ต้องสามารถฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และจัดการห้องผ่าตัดได้)
  ●    สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่เทคโนโลยีเข้าถึงน้อย
  ●    ปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 3 เดือน

  เภสัชกร

  การเข้าถึงยา จำเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) คำนึงถึงเป็นหลัก เภสัชกรมีหน้าที่จัดการคำสั่งซื้อ การจัดหา ยาคงคลัง และการกระจายยาและเวชภัณฑ์ไปยังคลินิกและโรงพยาบาลที่เราสนับสนุน การดูแลเรื่องยาให้ถูกต้องตามกฎและข้อบังคับของประเทศเป็นสิ่งสำคัญ ในฐานะเภสัชกร คุณอาจถูกขอให้ประเมินความพร้อมและคุณภาพของยาที่ได้รับการพิจารณาสำหรับการซื้อในท้องถิ่น ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และพิจารณาวิธีการจัดเก็บยาในสถานที่ที่มีทรัพยากรต่ำและมีความท้าทาย

  คุณสมบัติ

  ●    มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในฐานะเภสัชกร
  ●    สามารถจัดหาและควบคุมสต็อกยา
  ●    สามารถทำตามกระบวนการ รับรองความพร้อมและคุณภาพของยาที่ซื้อในท้องถิ่น
  ●    ปฏิบัติงานได้อย่างน้อย9 เดือน

  MSF pharmacists hand out medication to patients at MSF’s primary health clinic at Shire’s primary school IDP camp. C - Claudia Blume/MSF

  © Claudia Blume/MSF

  อาชีพที่ไม่ใช่ทางการแพทย์และอาชีพฝ่ายสนับสนุน

  บทบาทที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ก็ถือว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินโครงการทั้งหมดของเราอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล และมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์มากมาย บทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์เหล่านี้เน้นไปที่น้ำและสุขาภิบาล การก่อสร้าง ไฟฟ้า และการจัดหาสิ่งต่างๆ

  นอกจากนี้เรายังจ้างนักโลจิสติกส์ทั่วไปซึ่ง "ทำได้ทุกด้าน" และทำงานโดยใช้ชุดทักษะที่แตกต่างกัน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารภาคสนามทั่วไปที่มีประสบการณ์ผสมผสานด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล และการบริหาร

  ฝ่ายสนับสนุนทรัพยากรบุคคล/การเงินของโครงการ

  เจ้าหน้าที่ธุรการต้องมีประสบการณ์ที่ผสมผสานกันทั้งด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล คุณจะต้องรับผิดชอบบัญชีโครงการ การบริหารและความปลอดภัยของเงินสด การควบคุมงบประมาณ และการรายงานทางการเงิน คุณต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นและผู้ให้บริการเกี่ยวกับการเงินโครงการ ปัญหาทรัพยากรบุคคล และกฎหมายแรงงานท้องถิ่น คุณอาจต้องเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารระดับประเทศโดยเข้าร่วมในการพูดคุยและการตัดสินใจทิศทางโครงการ

  ทักษะการจัดการเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทักษะการสื่อสารก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากบทบาทของคุณ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน จากหน้าที่ทั้งในและต่างประเทศด้วย
  เจ้าหน้าที่ด้านธุรการจะทำงานอยู่ในเมืองหลวงของประเทศที่เราดำเนินงาน โดยมีการเยี่ยมชมโครงการภาคสนามเป็นประจำเพื่อทำความเข้าใจบริบทท้องถิ่นให้ดีขึ้น และให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพแก่ทีมงานภาคสนามหรือลงไปทำในโครงการภาคสนามด้วยตัวเอง

  คุณสมบัติ

  ●    มีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปในหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้: การบัญชี การงบประมาณ การวางแผนทางการเงิน การควบคุมทางการเงิน การรายงานทางการเงิน หรือการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักการเชิงนโยบายในด้านต่างๆ เช่น การสรรหา การบริหารผลการปฏิบัติงาน เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ภาษี และกฎหมายแรงงาน 
  ●    สามารถทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรับผิดชอบเรื่องการวางแผนโครงการ
  ●    ปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 12 เดือน

  สิ่งที่พิจารณาเป็นพิเศษ

  ●    มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและแนวทางการรายงานของบริษัทเงินทุนรายใหญ่
  ●    สามารถทำความเข้าใจและทำงานในสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่แตกต่างกัน

  MSF set up a medical care tent at Reims University Hospital on April 4th (a team composed by 6 logisticians and 1 WATSAN expert). AGNES VARRAINE LECA/MSF

  © Agnes Varraine Leca/MSF

  ผู้ประสานงานโครงการ

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) กำลังมองหาผู้ประสานงานที่มีประสบการณ์สำหรับตำแหน่งผู้ประสานงานภาคสนาม/โครงการ หรือหัวหน้าฝ่ายภารกิจ (HoM) ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 1 ปี โดยมีวันเริ่มงานที่ยืดหยุ่นได้และไม่จำกัดเรื่องสถานที่ทำงาน 
  ผู้ประสานงานภาคสนาม/โครงการมีหน้าที่รับผิดชอบทุกด้านของโครงการด้านการแพทย์ภาคสนามของเรา
  หัวหน้าฝ่ายภารกิจมีหน้าที่รับผิดชอบทุกด้านของโครงการด้านการแพทย์ในประเทศหนึ่ง

  ผู้ประสานงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารระดับประเทศ (CMT) ที่ทำงานร่วมกับฝ่ายออฟฟิศ/สำนักงานใหญ่ (HQ)
  ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานรวมถึงการจัดการการดำเนินงาน ทรัพยากรบุคคลและการเงิน และการสื่อสารกับการเป็นตัวแทนของ MSF เพื่อติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของพนักงานในโครงการหรือในประเทศ นอกจากนี้ผู้ประสานงานยังมีบทบาทสำคัญในการประกันคุณภาพและความเหมาะสมของกิจกรรมโครงการ การดำเนินการ และการประเมินผลกิจกรรมเหล่านี้ รวมทั้งเป็นพยานถึงชะตากรรมของผู้คนที่เผชิญกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม

  งานและกิจกรรมของผู้ประสานงานประกอบด้วย

  ●    กำหนดกลยุทธ์ของภารกิจภายใน CMT (ร่วมกับ HQ)
  ●    กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการร่วมกับทีมงานภาคสนาม
  ●    ตรวจสอบว่าผู้จัดการกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการแพทย์ โลจิสติกส์ และธุรการทำตามและเคารพในวัตถุประสงค์ของภารกิจ/โครงการ 
  ●    กระตือรือร้นเรื่องความต้องการด้านมนุษยธรรมในประเทศ/โครงการ และนำเสนอความคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหา
  ●    สอนงานเจ้าหน้าที่มาใหม่และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่จะลงพื้นที่เกี่ยวกับการเมือง บริบท โปรแกรม และลักษณะการทำงานโดยรวมของภารกิจ/โครงการ
  ●    รักษา อธิบาย และปกป้องหลักการขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) ให้มีในเจ้าหน้าที่ในประเทศ ประชากร หน่วยงาน และพันธมิตรอื่นๆ
  ●    สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานทางการแพทย์ พลเรือน และทหาร องค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ และหน่วยงานของสหประชาชาติ

  คุณสมบัติ

  ●    มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีไม่นานมานี้ในฐานะชาวต่างชาติที่ทำงานในโครงการภาคสนาม โดยทำตำแหน่งด้านการบริหารภาคสนามภายในองค์กรด้านมนุษยธรรมและ/หรือองค์กรควบคุมภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศอย่างน้อย 1 ปี
  ●    เคยได้รับมอบหมายอย่างน้อย 2 งานใน 2 บริบทที่แตกต่างกันในประเทศกำลังพัฒนา เช่น (1) บริบทที่ไม่ปลอดภัย และ (2) สถานการณ์ที่ต้องรับมือกับภาวะฉุกเฉิน
  ●    มีความเข้าใจในเชิงบวกเกี่ยวกับหลักการและโปรแกรมขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) และสามารถเป็นตัวแทนขององค์การฯ เพื่อติดต่อพันธมิตรในประเทศ (และระหว่างประเทศ) 
  ●    มีความเข้าใจเชิงบวกเกี่ยวกับกิจกรรมการแพทย์ขององค์กรและประเด็นที่เกี่ยวข้อง (ความรู้ทางการแพทย์)
  ●    สามารถระบุ ประเด็นด้านมนุษยธรรมต่อองค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) (กิจกรรมสำรวจ การพัฒนาโครงการใหม่ การปิดโครงการ)
  ●    มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงกลยุทธ์ และสามารถพัฒนาวิสัยทัศน์การดำเนินงานในระยะสั้นและระยะกลาง
  ●    มีประสบการณ์ก่อนหน้าในการบริหาร(วงจร)โครงการในองค์กรพัฒนาเอกชนหรือในบริบทการพัฒนา
  ●    สามารถทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสาขาวิชา
  ●    สามารถจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของภาระงานโดยใช้ความคิดริเริ่มตามสมควร
  ●    สามารถรับผิดชอบการบริหารความมั่นคงที่ได้รับมอบหมาย
  ●    มีทักษะการเจรจาและการแก้ปัญหา ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
  ●    มีประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในการกำกับดูแล การจัดการ/การสอนงานและฝึกอบรมทีมงานที่มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 10 คน
  ●    มีทักษะการสื่อสารสาธารณะเชิงบวก (การนำเสนอ การประชุม ฯลฯ )
  ●    มีความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น
  ●    มีทักษะภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ

  สิ่งที่พิจารณาเป็นพิเศษ

  ●    ปฏิบัติงานได้ 2 ปี
  ●    พูดภาษาที่สามได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น อาหรับ สเปน โปรตุเกส รัสเซีย
  ●    มีภูมิหลัง/ความรู้ด้านสาธารณสุข
  ●    มีประสบการณ์ก่อนหน้าในองค์กรแพทย์ระหว่างประเทศ

  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  โครงการทั้งหมดของเราต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และดำเนินกิจกรรมด้วยมุมมองแบบฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการ คุณจะต้องรับบทบาทที่หลากหลายและท้าทายที่สุดในทีมของเรา

  คุณจะต้องรับผิดชอบบัญชีโครงการ การบริหารและความปลอดภัยของเงินสด การควบคุมงบประมาณ และการรายงานทางการเงิน ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นและผู้ให้บริการเกี่ยวกับประเด็นทางการเงินทั้งหมดของโครงการภายใต้องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) คุณอาจได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารระดับประเทศ โดยประสานงานเรื่องทรัพยากรทางการเงินสำหรับโครงการภาคสนามหลายโครงการพร้อมกัน และมีส่วนร่วมในการพูดคุยและการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของโครงการ

  เจ้าหน้าที่ด้านการเงินจะทำงานอยู่ในเมืองหลวงของประเทศที่เราดำเนินงาน โดยมีการเยี่ยมชมโครงการภาคสนามเป็นประจำเพื่อทำความเข้าใจบริบทท้องถิ่นให้ดีขึ้น และให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพแก่ทีมงานภาคสนามหรือลงไปทำในโครงการภาคสนามด้วยตัวเอง

  คุณสมบัติ

  ●    มีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปด้านการบัญชี การงบประมาณ การวางแผนทางการเงิน การควบคุมทางการเงิน 
  ●    สามารถทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรับผิดชอบเรื่องการวางแผนโครงการ
  ●    ปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 12 เดือน

  สิ่งที่พิจารณาเป็นพิเศษ

  ●    มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและแนวทางการรายงานของบริษัทเงินทุนรายใหญ่
  ●    มีประสบการณ์ด้านนโยบายและกระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ●    สามารถทำความเข้าใจและทำงานในสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่แตกต่างกัน

  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  การเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (หรือที่เรียกว่า "ผู้ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล" ในพื้นที่) หมายถึงการมีบทบาทที่หลากหลายและซับซ้อนที่สุดในทีมงานภาคสนามขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF)

  ตำแหน่งนี้หมายถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความรับผิดชอบทั้งด้านการปฏิบัติงานและกลยุทธ์ คุณต้องสามารถเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ โดยให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นแก่ทีมงานโครงการภาคสนาม และ สร้างความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่คลุมเครือและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  ในฐานะผู้ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณอาจต้องทำงานอยู่ในเมืองหลวงของประเทศที่โครงการของเราดำเนินการอยู่ หรือภายในโครงการภาคสนาม

  คุณสมบัติ

  ●    มีประสบการณ์ในฐานะผู้ชำนาญการทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  ●    สามารถตีความและตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์การฯ ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานและกฎหมายแรงงานท้องถิ่นในทุกประเด็นเกี่ยวกับลูกจ้าง
  ●    มีประสบการณ์มากด้านพนักงานสัมพันธ์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน
  ●    มีประสบการณ์พร้อมผลงานด้านการสอนงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาทีมงานที่หลากหลาย
  ●    มีประสบการณ์การฝ่ายปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล การบริหารนโยบายและกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการขอวีซ่า การบริหารงบประมาณ และเงินเดือน
  ●    สามารถสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานเชิงบวกและน่าเชื่อถือในทุกระดับขององค์กร
  ●    ปฏิบัติงานได้ 9-12 เดือน

  Doctor Ebel Saavedra and health promoter Uliana Esteves cross Lake Tefé by boat for a health promotion activity in the Abial neighborhood of Tefé, in the state of Amazonas, Brazil. Diego Baravelli

  © Diego Baravelli

  ขั้นตอนการสมัคร

  ขั้นที่ 1: ค้นข้อมูล

  ก่อนสมัครเข้าทำงานกับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) โปรดใช้เวลาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นขั้นต่ำที่เรากำหนดไว้สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามของเรา
  มีการจัดกิจกรรมจัดหางานเป็นประจำตลอดทั้งปีในภูมิภาค การเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เป็นโอกาสอันดีในการทำความเข้าใจองค์กรและชีวิตในภาคสนาม

  ขั้นที่ 2: สมัคร

  สำหรับการสมัคร ก่อนอื่นขอให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบเกณฑ์และคุณสมบัติสำคัญในโปรไฟล์งานของคุณ จากนั้นจึงกรอกใบสมัครออนไลน์ของเรา โปรดแนบประวัติที่มีข้อมูลล่าสุด จดหมายแนะนำตัว และเอกสารแสดงผลการประเมินทักษะตามที่กำหนด 
  เราจะพยายามตอบกลับผู้สมัครทั้งหมดภายในหนึ่งเดือนหลังจาก ได้รับใบสมัคร ใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์จะไม่ได้รับการพิจารณา

  ขั้นที่ 3: สัมภาษณ์ 

  เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับโควิด-19 ในปัจจุบัน เราจึงดำเนินการสัมภาษณ์ทั้งหมดทางออนไลน์ผ่าน Skype ทั้งนี้องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบอิงความสามารถ เราต้องการให้คุณยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งแสดงให้เห็นถึงทักษะและคุณสมบัติที่เรามองหาในเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

  ขั้นที่ 4: การฝึกอบรมก่อนลงพื้นที่

  หลังจากที่การสัมภาษณ์ประสบความสำเร็จ คุณจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมก่อนออกเดินทางแบบค้างคืน 3 วันที่เรียกกันว่า ‘วันต้อนรับ' 


  หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มาใหม่ดังนี้
  ●    สร้างความเข้าใจในค่านิยม ปรัชญา นโยบาย และกิจกรรมขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) 
  ●    แนะนำเครื่องมือและทรัพยากรที่มีให้ในภาคสนาม
  ●    สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตำแหน่งงานและขั้นตอนการออกเดินทาง และ
  ●    ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตภาคสนาม

  ขั้นที่ 5: การจัดตำแหน่งงานภาคสนาม

  เมื่อการฝึกอบรมในวันต้อนรับเสร็จสิ้น คุณจะได้อยู่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่พร้อมปฏิบัติงาน เราจะเริ่มทำงานอย่างแข็งขันเพื่อค้นหาภาระงานที่เหมาะสมกับคุณในโครงการภาคสนามของเราในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

  ความสามารถของเราในการค้นหางานให้คุณนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของโครงการภาคสนาม ณ ตอนนั้น ทักษะของคุณ และวันที่คุณพร้อมทำงาน ด้วยเหตุนี้เราจึงขอให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามของเราทุกคนที่พร้อมปฏิบัติงานแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการเดินทาง

  เราให้ความสำคัญเรื่องการจัดตำแหน่งงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามของ MSF โดยจะพิจารณาว่าจุดใดต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด และด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถตอบรับคำขอทำงานในสถานที่หรือโครงการที่เฉพาะเจาะจง

  เมื่อได้รับงานแล้ว คุณจะได้รับคำบรรยายลักษณะงานและข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับประเทศและภารกิจ ทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลภาคสนามของเราพร้อมจะตอบคำถามเกี่ยวกับการงานที่ได้รับ สถานที่ทำงาน หรือบทบาทก่อนที่คุณจะตอบรับโอกาสดังกล่าว

  ขั้นที่ 6: ลงพื้นที่

  เมื่อคุณยืนยันรับงานแล้ว คุณจะต้องเข้าร่วมการบรรยายสรุปหลายครั้งก่อนไปถึงโครงการซึ่งคุณจะมีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับโครงการภาคสนามและบทบาท สิ่งนี้จะทำให้มั่นใจว่าคุณได้รับข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนคุณในงานใหม่!

  นอกจากการบรรยายสรุปแล้ว ทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลภาคสนามจะช่วยคุณเรื่องธุรกรรมต่างๆ ก่อนออกเดินทาง รวมถึงช่วยในการเตรียมตัวเดินทางและการขอวีซ่า

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) จ้างเจ้าหน้าที่ภาคสนามทั้งหมดโดยทำสัญญาแบบกำหนดระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ 
  โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะออกเดินทางระหว่าง 1-4 สัปดาห์หลังจากยืนยันการมอบหมายงาน

  MSF physiotherapists Birgit Schönharting and Ngong Ngong Amet have been following Anyar.c. MSF/Damaris Giuliana

  © Damaris Giuliana/MSF

  สิทธิประโยชน์และโอกาสของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

  ระยะเวลาของภารกิจ

  งานภาคสนามโดยทั่วไปใช้เวลา 6 ถึง 12 เดือน เจ้าหน้าที่ภาคสนามทุกคนต้องใช้เวลาปรับตัวให้ชินกับงานและสภาพแวดล้อม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญมากภายในโครงการด้วยความต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งเจ้าหน้าที่ในประเทศและผู้ป่วยของเรา ระยะเวลาปฏิบัติงานอาจสั้นลงสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือมีความต้องการจากสถานการณ์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น ศัลยแพทย์ สูติแพทย์-นรีแพทย์ และวิสัญญีแพทย์ อาจได้รับการยกเว้นจากข้อนี้เนื่องจากลักษณะความรับผิดชอบที่ต้องพร้อมถูกเรียกตัวตลอดเวลา โครงการภาคสนามบางโครงการเปิดตัวเพื่อรับมือกับวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางธรรมชาติหรืออื่นๆ ซึ่งต้องการเจ้าหน้าที่ภาคสนามโดยมีการแจ้งล่วงหน้าไม่นานและระยะเวลาปฏิบัติงานจะสั้นกว่า

  ประเภทของความรับผิดชอบ 

  เจ้าหน้าที่ภาคสนามหลายคนต้องการความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจในช่วงเวลาต่างๆ ในอาชีพหรือตามแต่สถานการณ์ส่วนตัวจะเอื้ออำนวย หลายคนมองว่าการทำงานกับเราเป็นวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมและความมุ่งหวังในอาชีพของพวกเขาในระยะยาว เจ้าหน้าที่ภาคสนามของเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ทำงานร่วมกับพวกเขาอย่างทุ่มเทเพื่อพัฒนาเส้นทางอาชีพ องค์กรของเรามีทางเลือกของอาชีพระยะยาวมากมายซึ่งมาพร้อมกับความรับผิดชอบ ขอบเขต และความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และโอกาสที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรในระดับผู้บริหาร
  หลังจากรับงานครั้งแรก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของความรับผิดชอบที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามต้องการและความต้องการของเนื้องาน มีสัญญาหลายประเภทที่เหมาะสมกับความต้องการของทั้งบุคคลและองค์การฯ ตั้งแต่สัญญาการปฏิบัติงานครั้งเดียวไปจนถึงสัญญา ‘อาชีพ’ แบบต่อเนื่อง

  การเรียนรู้และการพัฒนา

  เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ภาคสนามอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้พวกเขาสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมประเภทต่างๆ ที่สร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคสนาม สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าในฐานะองค์การ เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนและสำคัญที่สุดของคนที่เราช่วยเหลือทั่วโลก ผู้ที่มักต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับสูงและหายากจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และฝ่ายสนับสนุน โปรแกรมการฝึกอบรมมีตั้งแต่การฝึกอบรมภาษาไปจนถึงการรักษาและระเบียบปฏิบัติทางการแพทย์ที่ซับซ้อน แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการและการเป็นผู้นำ และความเป็นไปได้อื่นๆ มากมายขึ้นอยู่กับภูมิหลังทางวิชาชีพและความมุ่งหวังในอาชีพของแต่ละคน

  เงินเดือนและสิทธิประโยชน์

  เงินเดือนเจ้าหน้าที่ภาคสนามถูกกำหนดขึ้นเพื่อสะท้อนถึงจิตอาสาด้านมนุษยธรรม ในขณะเดียวกันองค์การฯ ก็ตระหนักถึงความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพระดับสูงของพวกเขา หลังจากทำงานปีแรกในภาคสนาม เงินเดือนของเจ้าหน้าที่ภาคสนามทั้งหมดจะได้รับการเพิ่มขึ้นในภายหลังตามความเชี่ยวชาญกับประสบการณ์ และระดับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

  สิทธิประโยชน์มีดังนี้

  ●    วันต้อนรับสามวันก่อนออกเดินทาง (โปรดทราบว่าในช่วงโควิด-19 เราจะจัดหลักสูตรก่อนออกเดินทางแบบออนไลน์)
  ●    การเบิกค่าฉีดวัคซีนที่จำเป็น
  ●    วีซ่าและใบอนุญาตทำงานที่จำเป็น
  ●    ที่พักและค่าเดินทางสำหรับการบรรยายสรุปและการสัมภาษณ์ที่จำเป็น
  ●    ค่าวันหยุดพักผ่อน
  ●    เบี้ยเลี้ยงสกุลเงินท้องถิ่นซึ่งให้ขณะปฏิบัติงานภาคสนาม
  ●    ที่พักขณะปฏิบัติงานภาคสนาม
  ●    ค่าเดินทางไปกลับสถานที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
  ●    ความคุ้มครองด้านการแพทย์ ความทุพพลภาพ และประกันชีวิต
  ●    ความคุ้มครองการส่งกลับสายแพทย์
  ●    ค่าชดเชยความรับผิดทางการแพทย์/วิชาชีพ (สำหรับโปรไฟล์ด้านสุขภาพ)
  ●    ค่าประกันกระเป๋าเดินทาง
  ●    การสนับสนุนด้านจิตสังคมหลังการ รับงาน
  ●    การเข้าถึงโปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน

  งานอีเวนท์


  การสัมมนาผ่านเว็บไซต์จะจัดขึ้นเป็นประจำตลอดทั้งปี หากคุณสนใจที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เราขอแนะนำให้คุณเข้าร่วมในงานอีเวนท์เหล่านี้ก่อนสมัคร

   

  ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร


  เรามองหาบุคลากรที่มีความสามารถที่เต็มใจจะอยู่และทำงานร่วมกับทีมมนุษยธรรมทางการแพทย์ระหว่างประเทศ แบ่งปันทักษะและอุทิศเวลาเพื่อสนับสนุนงานของเราทั่วโลก ลงทะเบียนตอนนี้เลยเพื่อรับข่าวสารล่าสุด