Skip to main content

  นโยบายการรับบริจาค

   

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (Médecins Sans Frontières (MSF) หรือ Doctors Without Borders เป็นองค์การมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้านการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในสงคราม โรคระบาด ภัยธรรมชาติ รวมถึงผู้ป่วยที่ไม่อาจเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขได้ โดยมีหลักการสำคัญในการปฏิบัติงานคือต้องดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งหลักพื้นฐานข้างต้นเอื้ออำนวยให้ทีมงานขององค์การฯ สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนวนได้ในทันทีโดยปลอดภัยจากการถูกประทุษร้ายในขณะการปฏิบัติงาน 

  ในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนการระหว่างประเทศที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสาธารณชนทั่วไปเป็นหลัก เราจึงมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การที่มีแหล่งเงินทุนที่เป็นอิสระไม่ขึ้นตรงกับฝ่ายใด ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมนี้เองที่สามารถเอื้ออำนวยให้ทีมงานของเราสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงกว่า สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้รวดเร็วกว่า และเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการสุขภาพที่หลากหลายกว่าเดิม ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้การรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 

  องค์การฯ จึงมีนโยบายไม่รับบริจาคจากบริษัท มูลนิธิที่จัดตั้งโดยบริษัทรวมถึงนิติบุคคลในเครือเดียวกันที่ประกอบกิจการอันอาจถือได้ว่าขัดกับเป้าหมายหมายของการปฏิบัติภารกิจมนุษยธรรมด้านการแพทย์ของเรา หรืออาจทำให้การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมของเราต้องดำเนินไปอย่างมีข้อจำกัด 

  องค์การฯ รับการสนับสนุนจากนิติบุคคล (ได้แก่ บริษัททั่วไป บริษัทข้ามชาติ มูลนิธิซึ่งจัดตั้งโดยบริษัท กิจการธุรกิจขนาดย่อม และนิติบุคคลลักษณะอื่น) เป็นการทั่วไป เว้นแต่นิติบุคคลที่ประกอบกิจการโดยมีรายได้หลักมาจากการผลิตและ/หรือจำหน่ายจากสินค้าในอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ 

  • อุตสาหกรรมยาสูบ 
  • อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เช่น อาวุธสงคราม  
  • อุตสาหกรรมยา (ได้แก่ ยารักษาโรค เครื่องมือแพทย์ อาหารโภชนบำบัด วัสดุอุปกรณ์ในการวินิจฉัยโรคหรือในทางเทคนิคชีวภาพ และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง)  
  • อุตสาหกรรมในเชิงสกัด (ได้แก่ การทำเหมืองแร่ การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ หรือกิจการที่แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะอื่นๆ) 
    

  การนำตราสัญลักษณ์องค์การแพทย์ไร้พรมแดนไปใช้โดยนิติบุคคลที่เป็นพาร์ทเนอร์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เหมาะสมเท่านั้น และจะต้องระมัดระวังมิให้มีผลกระทบด้านลบแก่ชื่อเสียงแก่องค์การฯ หรือเป็นที่เข้าใจผิดแก่สาธารณชนจากการนำไปเผยแพร่อย่างเกินสมควรหรือไม่เหมาะสม  

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฎิเสธการบริจาคจากนิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

   

  หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected]