Skip to main content

องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (Médecins Sans Frontières หรือ Doctors Without Borders) เป็นองค์การด้านการแพทย์และมนุษยธรรมสากลซึ่งดำเนินงานเป็นอิสระเพื่อให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากการสู้รบ โรคระบาด การถูกตัดขาดจากบริการสาธารณสุข และภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยจากการกระทำของมนุษย์

วิกฤตผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา
วิกฤตผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา
ภัยธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติ
อนามัยการเจริญพันธุ์
อนามัยการเจริญพันธุ์