Skip to main content
เราเป็นใคร
เราเป็นใคร
เจ้าหน้าที่ภาคสนามขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) ให้การรักษาพยาบาลเพื่อช่วยให้ผู้คนรอดพ้นจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่ที่ชุมชนและโครงสร้างสาธารณสุขอาจมี...
ความเป็นมาของเรา
ความเป็นมาของเรา
องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) ก่อตั้งขึ้นในปี 2514 (1971) ในฝรั่งเศสโดยกลุ่มแพทย์และนักข่าวในช่วงที่เกิดสงครามและความอดอยากในเบียฟรา ไนจีเรีย จุดมุ่ง...
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา